• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Zasady rekrutacji

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOŚCIERZYCACH

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 Podstawa prawna rekrutacji w roku szkolnym 2014/2015:

 1. Zarządzenie nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży: gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w tym terminów składania dokumentów oraz sposobu przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych i wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie opolskim na rok szkolny 2014 / 2015.

 Tekst jednolity >>>
 
2. Zarządzenie Nr 4/2014 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 24 lutego 2014 >>> zmieniające Zarządzenie Nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 lutego 2014 r.
Tekst jednolity powyżej.

 Źródło: Kuratorium Oświaty w Opolu >>>

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOŚCIERZYCACH
na rok szkolny 2014/2015

 1. Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach są przyjmowani z urzędu uczniowie z obwodu Gimnazjum tj. zamieszkali na terenie Gminy Lubsza na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Do klasy pierwszej PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach mogą być przyjęci także uczniowie z innych obwodów po złożeniu wniosku przez rodziców/prawnych opiekunów oraz po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami na podstawie kryteriów ustalonych przez dyrektora szkoły uwzględniających:
 • liczbę punktów uzyskanych za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
 • liczbę punktów uzyskanych za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu;   
 • liczbę punktów uzyskanych za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;
 • liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii i społeczeństwo oraz informatyki;

3. W rekrutacji do PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach dla uczniów z innych obwodów ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii i społeczeństwa oraz informatyki, a także za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym:

Kryteria ogólne

Maksymalna liczba punktów

Średnia ocen uzyskana na świadectwie klasy VI (j. polski, historia i społeczeństwo, matematyka, przyroda, j. angielski, informatyka) x 10 pkt.

60 pkt.

Sprawdzian po VI klasie szkoły podstawowej

40 pkt.

Świadectwo z wyróżnieniem

10 pkt.

Zachowanie (co najmniej dobre):

 

wzorowe

6 pkt.

bardzo dobre

4 pkt.

dobre

2 pkt.

Inne osiągnięcia (potwierdzone wpisem na świadectwie, kserokopią dyplomu lub zaświadczenia):

 

finalista wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty

10 pkt.

1 - 3 miejsce w konkursach wiedzy i zawodach sportowych (indywidualnie) na szczeblu co najmniej miejskim

5 pkt.

1 - 3 miejsce w konkursach artystycznych, tanecznych i zawodach sportowych (zespołowych) na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym

4 pkt.

Maksymalna suma punktów:

135 pkt.

4.Laureat i finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznego gimnazjum, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20e ust. 2 i art. 20f ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

5. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa Kurator Oświaty (Zarządzenie Opolskiego Kuratora Oświaty).

 • składanie wniosków: 14 marca – 30 kwietnia 2014 r.
 • złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu : do 3 lipca 2014 r.
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do gimnazjum: 7 lipca 2014 r.
 • postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w terminie: 25 sierpnia – 27 sierpnia 2014 r.
 • ostateczny termin ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów: 29 sierpnia 2014 r.
 1. O przyjęciu uczniów spoza rejonu decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskana według podanych kryteriów, do wyczerpania limitu miejsc.
 2. Przy równorzędnej liczbie uzyskanych punktów przez kandydatów o przyjęciu do gimnazjum decyduje wynik sprawdzianu, jeżeli te dane są nadal równorzędne, decyduje średnia wszystkich ocen uzyskanych na świadectwie.
 3. Maksymalna liczba uczniów w oddziale: 30.
 4. Jeżeli według złożonych zgłoszeń i wniosków liczba uczniów jest większa od 30 wówczas stosuje się następujące kryteria doboru:

1)    Do oddziału IA (poziom zaawansowany lub bardzo dobry z języka angielskiego):

a) wskazanie przez nauczyciela języka angielskiego szkoły  podstawowej stopnia zaawansowania,

b)  średnia ocen z przedmiotów humanistycznych (język obcy, język  polski, historia),

c)  średnia ocen ze wszystkich przedmiotów na koniec klasy szóstej,

d)  wynik sprawdzianu kompetencji na zakończenie klasy szóstej,

e) ocena zachowania

2)    Do pozostałych oddziałów (stopień zaawansowania z języka angielskiego - podstawowy):

a) w sposób zrównoważony (uczniowie z wysoką średnią, przeciętną średnią, niską średnią),

b) bardzo pożądane jest, aby liczba dziewcząt i chłopców w oddziale była zbliżona.

10. W pierwszym tygodniu lipca oraz przez 2 dni września każdego roku  uczniowie oraz ich rodzice /prawni opiekunowie/ mają prawo wnioskowania /pisemnego, ustnego/ do dyrektora o przeniesienie do innego oddziału.

11. Dyrektor Gimnazjum organizuje 2 spotkania z rodzicami i uczniami klas szóstych wyjaśniając procedury rekrutacji. Pierwsze spotkanie odbywa się we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Lubsza /do 10 kwietnia każdego roku/. Drugie spotkanie odbywa się na terenie Gimnazjum /przed zakończeniem roku szkolnego/.

 Dyrektor – mgr Roman Czechowski

 Zobacz także:

Folder informacyjny o szkole /PDF/ - do pobrania tutaj >>>

Prezentacja na temat naszego gimnazjum - do pobrania tutaj >>>

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

KONTAKT

Dyrektor Gimnazjum:
Roman Czechowski
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sekretariat szkoły:
Krystyna Stadnik
tel.: 77 412 68 28;
fax: 77 412 05 62
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek - piątek
w godz. 7:00 - 15:00

Konto Rady Rodziców:
Bank Spółdzielczy w Oławie
61 9585 0007 0010 0050 0890 0001

Strona główna Biuletynu Informacji
Publicznej